رییس پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه ضمن بازدید از قطعات مربوط از قطعه امنیتی هوتل انترکانتیننتال دیدار به عمل اورد.
موصوف از اجرات بهتر و برخرد مسلکی محافظین تحسین نموده، پیام رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه را به انها رسانید ،که محافظین باید بیشتر از پیش به وظایف شان توجه بهتر نمایند.
درکنار تآمین امنیت هوتل انتر کانتیننتال محافظین تصدی ملی محافظت عامه تعدادی از هوتل های مهم دیگر را نیز تآمین امنیت کرده اند.