بعد از فراغت این ها معادن، پروژه های بزرګ ملی، خط آهن، بندهای برق و آبگردان، بانک ها، پوهنتون ها، لاجورد و دیگر دارای های عامه را پاسبانی خواهند کرد.