محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت پروژه های عام المنفعه را تأمین کرده است.
این تصدی با داشتن محافظین مسلکی، میتواند امنیت دفاتر، مراکز تجارتی و نهادهای تعلیمی شما را به گونه مطمین تأمین نماید.