افغانستان بیشترین برق را از کشورهای همسایه تاجکستان،ازبکستان، ترکمنستان او ایران وارد نموده است، که ولایت کابل و برخی از ولایات دیگر را روشن نموده است.ضمن برق وارداتي برق حراراتی نیز تولید می گردد.این یک سب ستیشن بزرگ در کابل است،که امنیت آن را نیروهای تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده و باعث جلوگیری از قطع شدن و مانع سکته گی در امور آن گردیده است. محافظین محافظت عامه در بعضی از ولایات نیز سب ستیشن های برق را محافظت می نمایند.