به اساس قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و اداره ملی احصایه و معلومات، محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت تأمین امنیت مراکز توزیع شناسنامه های برقی را به عهده خواهد گرفت.