تصدی نفت و گاز که یکی از بزرگترین ادارات وارد کننده نفت و گاز در سطحه کشور می باشد،در بازاز آزاد رقابت میکند.

امنیت ذخایر بزرگ، بالون های گاز ومراکز فروشات این تصدی توسط محافظین شجاع تصدی ملی محافظت عامه تامین می شود.

محافظین تصدی ملی فعالیت های تجارتی و سرمایه گذاری تاجران را به گونه مسلکی محافظت می نماید.