محافظت بند آبګردان کمال خان از سوی نیروهای محافظت عامه
بند آبگردان کمال خان ولایت نیمروز از جمله پروژه های اساسی کشور شمرده می شود که کار ساخت و ساز آن جریان دارد.
در گذشته ها این پروژه اساسی با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو بود، اما زمان که نیروهای تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت تأمین امنیت این پروژه را به دوش گرفته اند، از امنیت خوب برخوردار بوده و زمینه کار را در این پروژه مساعد ساخته اند.
محافظان محافظت عامه به هیچ کس اجازه نمی دهد که به امنیت این پروژه اساسی صدمه وارد نموده و مانع تطبیق آن گردد.