قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله با داكتر ولید تمیم رييس عمومى اداره تنظيم نفت و گاز مايع دیدار و ملاقات نمود. دراین نشست دو طرف میان هماهنگی بهتر وچگونگی تأمين امنیت مواد نفتی و برخی موارد دیگر بحث کردند. آقای باوری دراین جلسه روی چگونگی تأمين واکمال مواد نفتی مورد نیاز قطعات محافظت‌عامه در سال ۱۳۹۸به‌گونه قرارداد ازسوی رياست عمومى اداره تنظيم نفت و گاز مايع نیز صحبت کرده است.