دراین نشست معین های وزارت انرژی و آب بنابر هدایت رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، روی چگونگی تأمین امنیت مؤثر بند آب گردان مچلغو درپکتیا، بندهای آب گردان پاشدان و سلما در هرات، بند کجکی در هلمند، بند دهنه دره در فاریاب و بند آب گردان کمال خان در ولایت نیمروز تأکید کردند.
با این حال رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی تأمین امنیت بندهای آب گردان را از مسؤولیت های مهم و اولویت های کاری این اداره بیان کرده برای تأمین امنیت این پروژه های بزرگ ملی وعده همکاری و تلاش های همه جانبه داد.
چگونگی کمیت نیروهای محافظتی، ایجاد واعمار پوسته ها و حفر چاه های آب آشامیدنی بر اساس قرارداد، از نیازمندی های آن قطعات محافظتی بود که روی پایان دهی به آن نیز بحث صورت گرفت.