قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و اداره ملی تنظیم امور آب به امضا رسید،که با امضا این قرارداد محافظین محافظت عامه کار ساخت وساز بند شاه توت وساحه للندر را تا مین امنیت خواهند کرد.
این قرارداد از سوی بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب و محمد زبیر شیرزاد امر قرارداد های تصدی ملی محافظت‌ عامه به منظور تأمین امنیت بند شاه توت به امضا رسید.
آقای بصیری معاون تخنیکی اداره ملی تنظیم امور آب گفت: با تأمین امنیت ساحه للندر کار اعمار بند شاه توت که یکی از پروژه های حیاتی می باشد آغاز خواهد شد.