فرماندهی محافظتی بانک اسلامی افغانستان نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را جشن گرفتند.
مل پاسوال محمد ایاس اکبری رئیس محافظت پروژه های غیر دولتی دراین مراسم از شجاعت، فداکاری و تلاش های شبانه روزی نیروهای تصدی ملی محافظت عامه جهت تامین امنیت کشور یاد آوری نمود.