به ادامه تحقق فرمان شماره 62 ریاست جهموری در رابطه به خلع سلاح نمودن افراد غیر مسؤول، شرکت‌های امنیتی خصوصی و جمع آوری یونیفورم‌های شبه نظامی که کارمندان بعضی شرکت‌ها، هوتل ها، مکاتب و پوهنتون ها بدون مجوز استفاده میکنند باز هم نیروهای تصدی ملی محافظت عامه طی عملیاتی ویژه وارد شهر شدند تا جلو اشخاص خودسر و استفاده جو گرفته شود.
این پروسه تا پاکسازی کامل و آوردن نظم عمومی در شهر کابل و ولایات ادامه خواهد داشت.