صدها تن از جوانان داوطلب در پروسه جلب و جذب محافظت عامه ثبت نام کردند
پروسه جلب و جذب قومانداني مرکز تعلیمی و تربیوی تصدی ملی محافظت عامه آغاز گردید، که صدها تن از جوانان داوطلب در آن اشتراک نموده و ثبت نام کردند.
اشتراک کننده گان با علاقه زیاد در آن اشتراک نموده و هر یک از آن ها میخواستند به حیث محافظ محافظت عامه جذب گردند.
در آغاز پروسه جلب و جذب، مسوولین تصدی ملی محافظت عامه از حضور گسترده اشتراک کننده گان داوطلب ضمن ابراز خوشی از آن ها تشکری نموده گفتند: پروسه ثبت نام و جذب محافظین محافظت عامه با شفافیت کامل و به اساس طرزالعمل تعین شده به پیش می رود.
داوطلبان از نظم و شفافیت در پروسه ثبت نام جلب و جذب ابراز خوشی کردند.
شمس الدین یک تن از داوطلبان که در این پروسه ثبت نام می نمود، ضمن ابراز خوشی گفت: میخواهم در این جا محافظ شوم، این باعث افتخار من خواهد بود که در محافظت عامه سهیم باشم، جریان ثبت نام خوب پیش می رود، شفافیت، نظم و اصول مراعت شده و هر داوطلب بدون واسطه پروسه را به پیش می برند.
تصدی ملی محافظت عامه ۱۰۰۰تن محافظان جدید جذب می نماید که در مرحله اول ۳۰۰تن از آن ها جذب خواهد شد.