صادرات افغانستان به گونه مصوون به خارج از کشور .
در یک هفته گذشته حدود 3 هزار و 545 تُن اموال تولیدی و تجارتی کشور از طریق خطوط آهن حیرتان- مزار شریف،خواف – هرات و تورغندی به کشورهای ترکیه، ایران، ازبکستان و قزاقستان صادر شده است.
این در حالیست که امنیت خطوط آهن مزارشریف حیرتان، خوافهرات و تورغندی توسط نیروهای تصدی ملی محافظت عامه تامین گردیده است.