در محفل که به­ مناسبت فراغت شماری از نیروهای محافظت ­عامه در فرماندهی قطع ه­ای محافظت قطارهای معینیت محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی مستقر در ولایت بلخ، در آن ولا تدویریافته بود، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی، سمونوال محمد شفیع فرمانده محافظ بندر تجارتی حیرتان و برخی از نظامیان و منسوبین قطعات محافظت­ عامه در ولایت بلخ، اشتراک داشتند.

مسوولان محافظتی بندر تجارتی حیرتان وقطع ه­ای قطارهای ولایت بلخ، با آنکه تشریف آوری سرپرست معینیت­ محاظت ­عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امورداخله را در این ولایت گام مؤثر و اقدام بجا عنوان می­کنند می گویند: وی با ورود اش در بلخ مورال عالی و چگونگی فعالیت نیروهای محافظت­ عامه را کنترول و بررسی نموده و نیز روی چگونگی فراگیری آموزش های نظامی نیروهای محافظت ­عامه در این ولایت تأکید کرد.

با این حال پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله روند آموزش های مسلکی و فراغت نیروهای محافظت­ عامه را در زون شمال کشور مثبت و نیاز جدی خوانده گفت:

تعلیمات نظامی از اولویت­ های این معینیت بوده و بخاطر آموزش دهی مسلکی و بلند بردن توانایی های این نیروها مراکز تعلیمی و تربیوی را ایجاد نموده تا تعلیمات نظامی و مسلکی را فراگیرند. آقای امیری به نیروهای محافظت­ عامه در زون شمال کشور هدایت داد تا بیشتر از گذشته در امر خدمتگذاری به کشور و ملت کوشا بوده با تشریک مساعی و سعی خسته گی ناپذیر امورات مربوطه  و کاروان­های اکمالاتی محموله ها و دارایی­های عامه در این ولایات حفاظت نمایند و در برابر حملات دشمنان همانند گذشته شجاعانه دفاع نموده از تاکتیک­های آموزش دیده استفاده نمایند.

سرپرست معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی جزوتام های قطعه قطارها را نیز از نزدیک کنترول و بررسی نموده از اکمالات و تجهیزات بیشتر به آنان خبرداد، وی به مسئولان این قطعات هدایت داد تا از محموله­ های تجار ملی و بین المللی حفاظت نموده و امنیت آنان را به­ گونه بهتر تأمین نمایند.