سمینار آموزشی ارتقای ظرفیت بانوان، در تالار کنفرانس‌های تصدی ملی محافظت‌عامه دایر گردید.

محمد فیروز حبیب صافی رئیس دفتر تصدی م.م.ع با بیان اینکه رشد انسان‌ها در جامعه مبتنی بر آموزش‌های علمی و مسلکی است افزود کاهش نابرابری، بیداد‌گری و خشونت برعلیه زن با تکیه بر آموزش صورت می‌گیرد. سپس دوهم حارن فاطمه عضو آمریت شهدا و معلولین تصدی م.م.ع که دوره آموزشی یک‌ماهه در کشور جاپان را سپری کرده بود، از اندوخته‌های این سفر به اشتراک‌کنندگان اطلاع‌رسانی نمود.