سمونوال محمد قيس څرگند به حيث سرپرست ریاست دفتر تصدی ملی محافظت عامه معرفی گرديد.

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی تصدی ملی محافطت عامه و منظوری سرپرست و نامزد وزیر امور داخله، سمونوال محمد قیس سرگند كه دارای تحصيلات عالی و مسلكی در بخش‌های نظامی می‌باشد و قبلا به حیث سرپرست معاونیت معینیت پالیسی و استراتیژی ایفای وظیفه می‌نمودند به حیث سرپرست ریاست دفتر تصدی ملی محافظت عامه مقرر گردیدند.