سمونوال عبیدالله نورزی رییس عملیاتی ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی در رأس یک هیئت، عازم ولایت میدان وردک گردیده با مسولین امنیتی قومندانی آن ولایت روی چگونگی تأمین امنیت انتقال و بدرقه اموال تاجرین و وضعیت معشتی پرسونل قطعه قطار ها تشکیل جلسه داد و به پرسونل این قطعه هدایت داد تا در قسمت انتقال و بدرقه اموال تاجرین ملی و بین المللی صادقانه عمل نمایند .