سمونوال سید نصرت آزاده رئیس محافظت پروژه‌های دولتی تصدی ملی محافظت عامه در رأس یک هیئت متشکل از نمایندگان امنیت ملی، ارگان‌های محلی، اداره خط آهن، پولیس سرحدی و اداره امور ریاست جمهوری به ولایت هرات سفر کرده، با عبدالقیوم رحیمی والی آن ولایت دیدار نمود.
دو طرف روی چگونگی تأمین امنیت قطعات و جزوتام‌های تصدی ملی محافظت عامه در ولایت هرات بحث نمودند. رئیس محافظت پروژه‌های دولتی از اتخاذ تدابیر سنجیده امنیتی پروژه‌های تحت مسئولیت‌اش در ولایت هرات اطمینان داد.
آقای آزاده در این سفر همچنان چگونگی وضعیت معیشتی، امنیتی و چالش‌های نیروهای قطعات محافظتی راه‌آهن خواف، بند آبگردان سلما و پاشدان را از نزدیک بررسی نموده و به پرسونل مربوطه هدایات و راهبردهای لازم داد.