این سرک از قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آغاز الی دره بوم ولسوالی مقر خاتمه پیدا می‌ کند که دارای ۴۸ کیلو متر طول و ۷ متر عرض می‌باشد.به گفته ادارات مربوطه این پروژه به قیمت ۴۸.۳۶ ملیون دالر با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده از سوی بانک انکشاف آسیای تمویل می‌گردد، این پروژه یک بخشی از سرک حلقوی افغانستان است که اکثر ولایات را با هم وصل می‌کند، این سرک از اهمیت به سزای ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی دارا است.نیروهای محافظتی و امنیتی تصدی ملی محافظت‌عامه مسوولیت تامین امنیت این پروژه را دارند.