سمونوال محمد امین احمدزی سرپرست ریاست محافظت پروژه های بین المللی می گوید: دشمنان بالای قطعات محافظتی بند های آب گردان کجکی و گرشک ولایت هلمند حمله نمودند که حملات نظامی آنان ازسوی نیروهای شجاع محافظت عامه عقب زده شده و هیچ نوع تلفات برای این نیروها نرسیده است، مخالفان بعد از شکستدر برابر نیرو های دلیر محافظت عامه ساحه را ترک کرده فرار نمودند. آقای احمدزی از تدابیر وپلان های جدی امنیتی قطعات تحت فرمان اش سخن می گوید .

وی همچنان اضافه نمود:

برای کمک به فامیل های شهدای نیروهای محافظت عامه، در کمپنی کابل کمپاوند صندوق های اعانه وکمک نیز گشایش یافته است.