رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در یک سفر رسمی با جمع از هیئت همراهش به ولایت جوز جان سفر نمود؛ وی دراین سفر وضعیت پرسونل امنیتی چاهِ گازدارِ یتیم تاق و قطعات این معینیت در آن ولا را از نزدیک کنترول کرد.
مل پاسوال محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی در رأس یک هیئت رسمی به ولایت جوزجان سفر کرده قطعات و پرسونل محافظت عامه به ویژه چگونگی تأمین امنیت پروژه چاه های یتیم تاق درآن ولایت را بررسی نمود.
رییس محافظت پروژه های بین المللی این معینیت، به نیروهای محافظت عامه مستقر در آن ولایت؛ گفت: شما فرزندان صدیق
و راستین این سرزمین هستید که با شجاعت و تعهد کامل در قسمت نگهبانی از دارایی های عامه و منافع ملی کشور با در نظرداشت مشکلات با تلاش های خستگی ناپذیر حفاظت و پاسداری می کنید.

آقای مجاهد اضافه نمود: طوریکه مردم افغانستان و مقامات صالحه آگاهی دارند، در گذشته میزان تلفات و ضایعات در تمام مفرزه های که در نقاط آسیب پذیر، دارایی های عامه را تأمین امنیت می نمودند بلند بود، اما در سال روان به اثر پلان گذاری دقیق، سوق واداره سالم، فراگیری تعلیمات مسلکی نیروهای محافظت عامه وایجاد هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی و مساعی مشترک میان قطعات مربوط با سایر ارگان های امنیتی میزان تلفات این نیروها در تمام قطعات این ریاست به کمک خداوند بزرگ و ایمان داری و صداقت کامل آنان، کاهش یافته است.
در اخیر نماینده وزارت معادن و پطرولیم و مسوول کمپنی چینایی از مل پاسوال محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزار
ت امور داخله به خاطر هماهنگی و سوق واداره منظم پرسونل امنیتی چاه های گازدارِ یتیم تاق ولایت جوز جان، ابراز رضایت و قدر دانی نمود؛ آنان چاه های گاز یتم تاق را از دارایی های کشور بیان کرده گفتند: نیروهای امنیتی محافظت عامه و تصدی امنیتی باید در قسمت نگهبانی و تامین امنیت این چاه ها بیشتر از گذشته تلاش نمایند و ازهیچ گونه مساعی نیز در این درمورد دریغ نورزند.
در پایان، آقای مجاهد، مشکلات نیروهای مفرزه های ریاست محافظت پروژه های بین المللی محافظت عامه در آن ولایت را استماع نموده تعهد سپرد که حل چالش های سربازان و منسوبین امنیتی این ریاست از اولویت های کاری ما می باشد.