لوی پاسوال ولی محمد احمدزی از جانب رفیع فاضل معاون اول دفتر شورای امنیت ملی, سرور احمدزی معاون دفتر شورای امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی حضورداشت جنرالان، مهمانان و روسای بلند پایه حکومتی رسمآ معرفی گردید .
دراین مراسم محترم رفیع فاضل معاون اول دفتر شورای امنیت ملی طی صحبت از کارکرد ها و خدمات ارزشمند مل پاسوال خوشحال سعادت ریس قبلی و مل پاسوال فیصل الله داد سرپرست تصدی ملی محافظت عامه قدردانی نموده و تقرر لوی پاسوال محمد ولی احمدزی را به وظیفه جدید شان تبریک گفتند.
محترم فاضل افزود: جلالتمآب محترم ریس جمهور جمهوری اسلامی افعانستان دیدگاه خاص درمورد تصدی ملی محافظت عامه دارند، تا ظرفیت این تصدی بلند رفته به صورت مطمینانه وباورمندانه خدمات لازم آمنیتی را به سکتورهای خصوصی و دولتی ارایه نمایند.
موصوف علاوه نمود: که درسال روان مسولیت امنیت وزارت خانه ها ، امنیت ادارات ولایاتی وریاست های ان برعهده تصدی ملی محافظت عامه گذاشته خواهد شد.
همچنان محترم فاضل اضافه نمود: حکومت درنظر دارد تا در آینده یک نیروی ۴۵هزار نفری را اماده نماید که درکشور امنیت عموم نهادها و ادارات خصوصی و دولتی را تآمین و مسولیت رهبری انرا این تصدی بردوش داشته باشند.
ریس جدید تصدی ملی محافظت عامه لوی پاسوال ولی محمد احمدزی ضمن صحبت شان ازاعتماد مقام ریاست جمهوری ابراز سپاس نموده گفتند: به صداقت و راست کاری وظایف خود را انجام داده وبه دیدگاه حکومت که درمورد تصدی ملی محافظت عامه دارند جنبه عملی خواهند بخشید.