ریاست منابع بشری:

استخدام کارمندان ملکی مجرب و تحصیل‌یافته از طریق رقابت آزاد و مبتنی به قوانین کار و خدمات ملکی، جلب و جذب محافظین ( گاردان ) و منسوبین نظامی متکی به قانون امور ذاتی افسران و ساتنمنان و اساسنامه تصدی ملی محافظت عامه، ایجاد کارتوتیک (دفتر سوانح ) از حیث تقرر، تبدیلی، ارتقأ، انفکاک، استعفأ، معلولیت و شهادت و سابقه کاری از جمله وظایف و مسوولیت های ریاست منابع بشری می باشد.