ریاست محافظت پروژه‌ های دولتی تصدی ملی محافظت‌ عامه از پیشبرد نورمال کار در قطعات و مفرزه‌ها خبر می‌دهد.

مسوولین تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گویند:

ریاست پروژه‌های دولتی که یکی از ریاست‌ های مهم این ارگان است توانسته پروژه ها، تاسیسات، معادن و ذخایر را در این کشور به خوبی مورد نگاه محافظتی خود قرار دهد.

این در حالیست که بیشتر از ۳۵ قطعات و جزو تام‌های خورد و بزرگ در مرکز و ولایات توسط این پرسونل تامین امنیت می‌گردد.