ریاست مالی:

انعقاد قرارداد های امنیتی با ادارات دولتی، غیردولتی و بین المللی، ترتیب پلان های مالی و بودیجوی سالانه و جمع آوری عواید و نظارت بر آن نیز جز وظایف و مکلفیت های عمده و اساسی آن می باشد.