ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه به منظور حمایت از مصئونیت بانوان تدویر جلسه داد
جلسه¬ی که به اساس هدایت رهبری تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به منظور حمایت از مصئونیت بانوان تدویر یافته بود، ضمن اشتراک سرپرست ریاست دفتر و بعضی از مسوولین بخش‌های مختلف این تصدی تعداد از کارمندان زن نیز اشتراک کرده بودند.
بعد از تلاوت قران عظیم الشان سمونوال محمد قیس څرګند پیام مل ‌پاسوال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه را به مناسبت روز مادر به اشتراک کننده گان به خوانش گرفت، آقای څرګند در مورد مصئونیت بانوان و قدردانی مقام والای مادر صحبت ‌های همه جانبه نموده گفت: رهبری تصدی ملی محافظت عامه به مصئونیت بانوان متعهد بوده و به همین منظور یک بست را تحت نام مدیریت حمایت از مصئونیت بانوان در تشکیل مدیرت عمومی جندر ایجاد نمود؛ آقای څرګند اطمینان داد که استراتیژی و پالیسی وزارت امور داخله در خصوص مصئونیت بانوان به صورت جدی پی¬گیری می گردد، تا کارمندان زن در جامعه و به خصوص در محیط کاری خویش از هر نگاه مصئون باشند.
در ادامه مریم سادات مدیره عمومی جندر تصدی ملی محافظت عامه از اقدام بی پیشینه این تصدی سپاس گذاری نموده و در مورد مقام والای زن به خصوص مادر صحبت نمود.
در پایان محفل به منظور گرامی داشت از روز پر افتخار مادر از آن عده مادران و خانواده های که با افتخارو شهامت فرزندان شان را جهت انجام وظایف تشویق و حمایت کرده‌اند، سپاس‌نامه های که از سوی رهبری این تصدی ترتیب گردیده بود، با در نظر گرفتن شرایط قرنطین به نماینده‌های آن‌ها تسلیم داده شد.