معاونیت مالی و تجارتی:

معاونیت مالی و تجارتی به منظور انسجام و تسریع بهتر امورات مالی و اداری تصدی ملی محافظت عامه تحت اثر مستقیم رئیس هیئت عامل تصدی فعالیت می نماید.

این معاونیت در تشکیل خود دارای سه ریاست مالی و اداری – منابع بشری و پلان پالیسی می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود.