د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ لوی‌ریاست د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست سرپرست، د هیواد په ځینو ولایتونو کې له بهرنیو کمپنیو سره د امنیتي قراردادونو د ترسره‌کولو خبر ورکوي د کورنیو چارو وزارت د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ لوی‌ریاست د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست سرپرست سمونوال محمد امین احمدزي وویل: له‌دغه قراردادونو سره‌ به شاوخوا څلورسوه ځوانانو ته د کارکولو زمینه برابره شي؛ ښاغلي احمدزي د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ له لوی‌ریاست سره د امنیتي قراردادونو د ترسره کولو عمده دلیل، د یاد ریاست د ځواکونو وړتیا او نظامي زده‌کړې او پر هغوئ د کمپنیو باور په ګوته کوي.