جلسه شورای عالی تصدی ملی تدویر یافت:

اولین جلسه نوبتی سال ۱۳۹۸ هجری – خورشیدی شورای عالی تصدی ملی تحت ریاست سرپرست و نامزد وزیر امور داخله ج.ا.ا دایر گردید.
در این جلسه قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت‌ عامه نمایندگان وزارت‌ های مالیه، اقتصاد، معادن، ارگان‌های محل، رئیس عمومی اداره خط آهن وزارت ترانسپورت، رئیس عمومی دفتر مقام وزارت داخله، معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب و اعضای شورای عالی تصدی اشتراک داشتند.
آقای محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و رئیس شورای عالی تصدی ملی گفت:

نشست شورا به هدف بحث روی تصدی ملی و بررسی کار کرد های تصدی و چگونگی ادامه فعالیت آن برگزار شده است.
سپس آقای باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت‌ عامه در پیوند به کارکردهای این ریاست گزارش مختصری به حاضرین مجلس پیشکش نموده گفت:

که در این اواخر خوش‌ بختانه پیش‌ رفت‌ های چشم گیری در این ریاست بوجود آمده و با اصلاحات و تغییرات بنیادی که در ساختار تشکیلاتی ، طرزالعمل‌ها و مدیریت همه‌ جانبه تصدی ملی بوجود آمده کارکرد های این ریاست رو به بهبود است. بررسی و منظوری تشکیل سال ۱۳۹۸ تصدی ملی ، بررسی طرزالعمل‌های موجود، منظوری تشکیلات جدید، منظوری معاشات امتیازی، و چگونگی فعالیت‌ های تصدی ملی از موضوعات عمده و اساسی در این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
وزیر امور داخله و رئیس شورای عالی تصدی ملی از کارکردهای تصدی ملی به نیکی یاد کرد و گفت ادامه‌ی فعالیت‌های تصدی ملی در شرایط حاضر افغانستان یک نیاز مبرم و اساسی است.