تفاهم‌نامه عرضه خدمات امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و اداره ملی احصایه و معلومات به امضا رسید!

این تفاهم‌نامه میان مل پاسوال خوشحال سعادت رییس عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه و احمد جاوید رسولی رییس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات به امضا رسید.

هدف ازین تفاهم‌نامه ارایه خدمات امنیتی مراکز توزیع شناس‌نامه های برقی به طور مسلکی، موثر و قابل اطمینان مطابق به استندرد های ملی و بین المللی توسط نیروهای تصدی ملی محافظت عامه بوده، تا اداره احصایه خدمات توزیع شناس‌نامه های برقی را در یک فضایی مصوون و مطمین به اتباع کشور توزیع بدارد.

در همین حال رهبری تصدی ملی محافظت‌عامه در جریان مراسم امضا این تفاهم‌نامه گفت :

((ما در زمینه خدمات محافظتی و امنیتی برای این اداره و سایت های آن از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهیم و رزید و با نیرو های دانش یافته و مسلکی خدمات خوب امنیتی را  ارایه خواهیم نمود. ))