حفاظت از پروژه های ملی و بین المللی،خط آهن، معادن،بند های برق و آبگردان، پوهنتون ها، بانک ها، قطارها و در عموم پروژه های عام المنفعه و دارای های عامه از اولویت های کاری تصدی ملی محافظت عامه است.

این اداره میخواهد به منظور بهبود وضعیت کار تجار،سرمایه‌ گذار و پیشرفت‌های خوب اقتصادی در منطقه تدابیرجدی امنیتی اتخاذ بدارد.

تصدی ملی محافظت‌ عامه توانسته به خوبی قناعت آن عده بازرگانان خارجی را که در این سرزمین سرمایه‌گذاری نموده اند وهمچنان مسوولین بخش‌های متفاوت را در کشور که در عرصه‌ اقتصادی فعالیت‌ می ‌کنند به لحاظ امنیتی فضای کاری مصوون برای ‌شان مساعد بسازد.