بند کجکی هلمند یکی از پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور به شمار می رود که کار ساختمانی آن عملاً جریان دارد.

این پروژه حیاتی از سوی نیروهای مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تامین امنیت میشود.