این پایپلین گاز یکی از پروژه های مهم اقتصادی به شمار میرود، که گاز شبرغان را بعد از تصفیه به فابریکه کود برق مزارشریف انتقال می دهد.
پایپلین گاز شبرغان ومزار ۱۱۰ کیلومتر طول دارد، که امنیت آن از سوی محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین گردیده است.