هوتل پارک ستار در کابل یکی از مهم ترین هوتل ها به شمار میرود، که پذیرش مهمانان داخلی و خارجی را دارا می باشد و در کنار آن سیمنار های مهم در این هوتل برگزار می گردد.
مسؤلیت تامین امنیت هوتل پارک ستار را محافظین تصدی ملی محافظت عامه بر عهده دارند.