احمد یار گروپ یکی از شرکت های مهم وارد کننده نفت وگاز به شمار می رود که برای کشور از خارج نفت و گاز وارد می کنند.
این شرکت در کابل، بلخ ،هرات ،ننگرهار ودر یک تعداد ولایات دیگر هم خدمات نفتی وگاز ارایه می نمایند.
امنیت این شرکت و فعالیت های تجارتی آن بر عهده محافظین تصدی ملی محافظت عامه می باشد.