مرکز تجارتی مجید مال مهمترین مرکز تجارتی در کابل به شمار میرود ،که دارای امنیت مطمئن می باشد .
امنیت این نهاد تجارتی را محافظین تصدی ملی محافظت عامه بر عهده دارند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کنار امنیت مرکز تجارتی مجید مال مسولیت امنیت یک تعداد مراکز تجارتی و سرمایه گذاران را نیز بر عهده دارند.