توزیع تذکره های الکترونیکی یک پروسه ملی بوده که روزانه هزاران هموطنان ما بعد از طی مراحل تذکره الکترونیکی اخذ می نمایند.
در کابل مسئولیت تآمین امنیت مراکز توزیع تذکره الکترونیکی بر عهده محافظین تصدی ملی محافظت عامه می باشد .
محافظین محافظت عامه به گونه مسلکی تآمین امنیت و با مراجعین برخورد مسلکی می نمایند