امنیت ریاست حج و اوقاف ولایت کابل ازسوی محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین گردیده است،
محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسؤلیت تامین امنیت یک تعداد ادارت دولتی دیگر را نیز بر عهده دارند.