افغان انترنشنل تیلی کام گروپ یکی از ادارات مهم مخابراتی درکابل به شمارمیرود،
که با شبکه های مخابراتی دیگر درعرصه نصب انتن های مخابراتی کمک می نماید.
امنیت این اداره را محافظین محافظت عامه تامین نموده است.