تأمین امنیت وزارت دولت در امور صلح

امنیت وزارت دولت در امور صلح به محافظین تصدی ملی محافظت عامه واگذار گردید.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت این وزارت را به گونه مسلکی و مطمیئن تأمین خواهد کرد.