تأمین امنیت هوتل های مشهور در کابل
هوتل چهار ستاره صافی لاندمارک یکی از هوتل های مهم در کابل به شمار می رود.
این هوتل از امنیت مطمین برخوردار بوده و با داشتن مهمانان داخلی و خارجی، سیمینارها و جلسات مهم نیز در آن برگزار میگردد.
امنیت هوتل صافی لاندمارک را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.