ریاست ثبت مرکزی ومالکیت های فکری یکی ازمهمترین اداره مربوط وزارت تجارت وصنایع میباشد که امنیت آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند.
این اداره برای مردم زمینه خدمات توزیع جوازهای تجارتی را فراهم ساخته است. مسوولیت امنیتی این اداره را محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه بر عهده دارند.