_ _
د آریانا افغان هوایی شرکت با داشتن پرواز های داخلی و خارجی، یگانه شرکت بزرگ دولتی و تاریخی کشور میباشد.
امنیت مرکز فروش تکت این شرکت را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده اند.
مسوولین د آریانا افغان هوایی شرکت برخورد نیک و مسلکی محافظین محافظت عامه با مشتریان این شرکت را ستایش نموده و از تأمین امنیت مطمئن ابراز رضایت نمودند.