پروژه خط آهن در افغانستان یکی از پروژه های مهم است که از ارزش اقتصادی ویژه برخوردار بوده و زمینه تجارت و سرمایه گذاری را به تجاران مساعد می کند.

امنیت خط آهن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است و اموال تجارتی به گونه مصوون از این راه مهم انتقال میشود.