تأمین امنیت خطوط آهن
در یک ماه گذشته از طریق خطوط آهن حیرتان – مزارشریف، آقینه و تورغندی ۷۰۰۲۷ تُن مواد زراعتی و تجارتی به کشورهای اوزبکستان، روسیه و قزاقستان انتقال گردیده است.
امنیت این خطوط آهن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.
تصدی ملی محافظت عامه امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی را در کشور به گونه مطمین تأمین می نماید.