قصرستاره ها درکابل یکی از مهمترین و مجلل ترین هوتل شمرده می شود، که جنش های عروسی در آن تجلیل می گردد.
مسولیت تآمین امنیت این هوتل برعهده ای محافظین محافظت عامه میباشد.
محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه درکنار تآمین امنیت این هوتل، یک تعداد هوتل های مهم دیگر را نیز تآمین امنیت می کند، تا مردم درفضآی ارام و امنیتی مراسم خوشی خویش را تجلیل کنند.