محافظین تصدی ملی محافظت عامه درکابل از یک تعداد مکاتب، پوهنتون ها ومؤسیسات تحصیلات عالی محافظت می نمایند.
در اینده نیز مسؤلیت تامین امنیت تعدادی از پوهنتون های دولتی بر عهده محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه خواهند شد.