مکتب افغان ترک در کابل یک مرکز آموزشی مهم بین المللی است که امنیت مطمین آن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه با گرفتن امنیت مراکز آموزشی، برای آموزش متعلمین فضای مصؤن و آرام را مساعد کرده است.