مرکز تجارتی داودزی در کابل یکی از مشهور ترین و مهم ترین مرکز به شمار می رود که تآمین امنیت این مرکز تجارتی را محافظین تصدی ملی محافظت عامه بر عهده دارند.

محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه در کشور از سرمایه گذاری و مراکز تجارتی تآمین امنیت می کنند و برای ایشان زمینه های بهتر امنیتی را فراهم ساخته اند